Mokykla - tai tarsi duonos kepykla.

Tešlą užminko tėvai. Nuo jų priklauso,

juoda ar balta bus duona, skani ar ne?

Todėl, jei tėvai laukia iš mūsų ragaišių,

tegul nepamiršta šio to į tešlą įberti...

Na - o mokyklos misija, gerai tą tešlą iškepti,neprideginti.

Tai nelengvas darbas. Juk jei ji bloga,

tai ir kepėjo meistriškumas nepadės.

Duona bus neskani ir sukritusi.

Iškepti skanią ir skalsią duoną - didelis menas.

                                                /Just. Marcinkevičius/

Žinios tampa išmintimi tik tada, kai yra panaudojamos...

Mėgti tai, ką darai

ir jausti, kad tai yra svarbu -

ar gali būti kas šauniau už tai?

(Katerina Grehem)

Mokinių elgesio mokykloje taisyklės

 • Į pamokas mokiniai gali ateiti ne anksčiau kaip 15 min. iki pamokų pradžios.
 • Pamokoje mokinys privalo turėti visas reikalingas mokymo priemones, pasiekimų knygelę.
 • Kūno kultūros pamokose mokiniai dalyvauja vilkėdami sportinę aprangą.
 • Naudotis mobiliuoju ryšiu pamokų metu griežtai draudžiama. Iš mokinio pažeidusio šią taisyklę mokytojas turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti mokinio tėvams.
 • Mokiniai privalo tausoti mokyklos patalpas, inventorių, mokymo priemones, taupyti elektrą ir vandenį, atsakyti už savo darbo vietą.
 • Privalo saugoti ir tausoti mokyklos knygas ir vadovėlius, o pametę ar sugadinę turi atlyginti spaudinio vertę arba nupirkti naują.
 • Mokinys privalo atlyginti mokyklai padarytą žalą.
 • Valgykloje mokiniai gali valgyti tik jiems skirtų pertraukų metu (1-4 kl. po 3 pamokų)
 • Mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, žaisti azartinius žaidimus, naudoti pirotechnikos priemones.
 • Mokinys privalo pagarbiai elgtis su bendraamžiais, vyresniaisiais bei kitais mokyklos bendruomenės nariais.
 • Privalo reguliariai ir punktualiai lankyti mokyklą.
 • Apie neatvykimą į pamokas turi informuoti klasės mokytoją.
 • Mokinys, nebuvęs pamokose bent dieną,nepranešus mokytojai, atvykdamas į mokyklą privalo atnešti pateisinimo dokumentą. Neatvykus 3 ir daugiau dienų - galioja tik gydytojo pažymėjimas.
 • Privalo pagal gebėjimus stropiai mokytis ir įgyti išsilavinimą.
 • Turi laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokyklai reikiamą informaciją.
 • Privalo talkinti tvarkant mokyklos aplinką.
 • Privalo laikytis nustatytų taisyklių mokyklos bibliotekoje, skaitykloje ir valgykloje.
 • Mokinys privalo laikytis visų priėmimo į mokyklą sutartyje numatytų įsipareigojimų.
 • Jei mokinys nesilaiko elgesio ir vidaus tvarkos taisyklių, jam taikomos šios drausminės nuobaudos; žodinis įspėjimas, raštiškas įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas, šalinimas iš mokyklos.

Klasės mokytoja Sonata Liaudanskienė